STATUT UDRUGE

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014.) i članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/93, 11/94 i 38/09) Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja „UP2DATE“ (u daljnjem tekstu: Centar) na sjednici održanoj 21. kolovoza 2015. godine u Zagrebu usvaja ovaj

 
 
S T A T U T
CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE, EDUKACIJU I PRIMJENU NOVIH ZNANJA
„UP2DATE“
 
 
I. TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.
1) Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; područje djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi rada udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi rada udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu (ako ih udruga obavlja, odnosno planira obavljati); način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovni postupci, način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja izvanredne i/ili redovne Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupanje s imovinom u slučaju prestanka rada udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za rad udruge.
 
2) Izrazi s rodnim značenjem korišteni u ovome Statutu, bez obzira na to jesu li napisani u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Članak 2.
2) Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja „UP2DATE“ je pravni sljednik Hrvatskog udruženja za promicanje i razvoj tiflotehnike, utemeljenog i registriranog 1991. godine, i preuzima sva njezina prava i obveze te svu imovinu.
 
Članak 3.
1) Naziv udruge na hrvatskom jeziku glasi: Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja „UP2DATE“.
 
2) Skraćeni naziv udruge na hrvatskom jeziku glasi: Centar UP2DATE.
 
3) Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Center for Research, Education and Applied Knowledge „UP2DATE“.
 
4) Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Center UP2DATE.
 
5) Odluku o promjeni imena donosi Skupština.
 
Članak 4.
1) Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja „UP2DATE“ (u daljnjem tekstu Centar), djeluje kao pravna osoba, samostalna, neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija civilnoga društva upisana u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu.
 
2) Centar djeluje na području cijele Republike Hrvatske.
 
3) Sjedište Centra je u Zagrebu. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Centra donosi Skupština.
 
Članak 5.
Centar u javnosti predstavljaju i zastupaju predsjednik/ca, dopredsjednik/ca i tajnik/ca, te druge osobe koje ovlasti Skupština.
 
Članak 6.
1) Centar ima svoj zaštitni znak koji izgleda ovako: 
 
2) O načinu korištenja, promjeni sadržaja i oblika zaštitnog znaka odlučuje Skupština.
 
3) Za svakodnevno poslovanje Centar ima pečat pravokutnog oblika promjera 48x18mm koji se sastoji od punog i skraćenog naziva organizacije.
 
4) O broju pečata te načinu korištenja i čuvanja odlučuje predsjednik Centra.
 
 
II. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA, CILJNE SKUPINE, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJLATNOSTI CENTRA 
 
Članak 7.
1) Centar je posvećen istraživanju, edukaciji i primjeni novih znanja, stvarajući vrijednosti s ciljem pružanja kvalitetnih usluga koje promiču moderne životne stilove naših korisnika/članova.
 
2) Svjesni svoje uloge i odgovornosti u društvenoj zajednici radi poboljšanja kvalitete života, potičemo samostalnost, cjeloživotno obrazovanje, primjenu novih tehnologija te aktivno zastupamo i promičemo prava i interese, pružamo pomoć, gospodarsku, društvenu, kulturnu i ostalu afirmaciju osoba s invaliditetom, mladih, socijalno osjetljivih i marginaliziranih skupina društva. 
 
Članak 8.
Ciljevi djelovanja Centra su: 
promicanje mogućnosti primjene novih tehnologija, informacijske pismenosti i temeljnih kompetencija izraženih u strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije,
promocija i razvoj novih tehnologija i stvaranje sadržaja koji se distribuira putem raznih tehnoloških platformi,
promicanje kritičke rasprave i medijske pismenosti,
poticanje interaktivnog, izumiteljskog i znanstveno-istraživačkog rada, razvoj i primjenu inovativnih rješenja,
organiziranje i pružanje tehničke podrške korisnicima novih tehnologija,
poticanje zapošljavanja mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina,
praćenje i aktivno sudjelovanje u procesu formalnog i izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, rehabilitacije, habilitacije, zapošljavanja i zaštite mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina,
pomoć i podrška ciljanim skupinama kroz pružanje socijalnih usluga,
aktivno sudjelovanje u izradi javnih politika vezanih uz nove tehnologije, civilno društvo i pitanja vezana za mlade, osobe s invaliditetom, socijalno osjetljive i marginalizirane društvene skupine,
promocija sporta i zdravih stilova života s ciljem zaštite zdravlja mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina.
 
Članak 9.
Područja djelovanja Centra sukladno ciljevima su:
obrazovanje, znanost i istraživanje,
socijalna djelatnost, 
tehnička kultura,
međunarodna suradnja,
gospodarstvo,
ljudska prava,
demokratska politička kultura,
zaštita zdravlja.
 
Članak 10.
Ciljane skupine Centra s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je usmjeren rad su:
djeca – opća populacija,
djeca s teškoćama u razvoju,
djeca u riziku od socijalne isključenosti,
mladi – opća populacija,
mladi s invaliditetom i/ili s teškoćama u razvoju,
učenici,
studenti,
volonteri,
manjine – općenito, 
građani – opća populacija,
nezaposleni,
roditelji,
roditelji djece s teškoćama u razvoju,
žene s invaliditetom,
umirovljenici,
osobe starije životne dobi,
osobe s invaliditetom,
gluhe i nagluhe osobe,
slijepe i slabovidne osobe,
osobe s tjelesnim oštećenjima,
ostali.
 
Članak 11.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi rada Centra su:
informiranje i savjetovanje mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina,
informiranje i savjetovanje šire javnosti o problematici mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina,
informiranje korisnika/članova i šire javnosti o potrebama i mogućnostima te pravima osoba s invaliditetom, mladih, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina,
organiziranje sustava informiranja i savjetovanje korisnika/članova o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja, pravima, tehnološkim novitetima, sportskim, kulturnim i rekreacijskim aktivnostima, savjetovanje kod nabave pomagala i ICT rješenja,
prikupljanje i obrada podataka o stanju i potrebama mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina,
okupljanje i angažiranje stručnjaka koji se bave rješavanjem specifičnih načina realizacije svakodnevnih potreba korisnika, 
organiziranje, unapređivanje i izvođenje edukativnih programa cjeloživotnog učenja korisnika/članova svih dobnih skupina,
međunarodna i stručna suradnja i poticanje mobilnosti u obrazovanju,
priprema, organiziranje i izvođenje domaćih i međunarodnih znanstvenih, znanstveno-stručnih i edukativnih programa, seminara, konferencija, radionica i sl. za cjeloživotno učenje,
pružanje tehničke podrške korisnicima pomagala i novih tehnologija,
izdavanje knjiga, časopisa, publikacija i multimedijalnih sadržaja,
obavljanje audio-vizualne djelatnosti i korištenje interaktivnih medija,
izrada i razvoj pomagala, hardverskih i softverskih rješenja za podizanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, 
praćenje, razvoj i primjena tehnoloških dostignuća ICT-a, robotike, automatike i elektronike s ciljem stvaranja pristupačnog okruženja,
poticanje primjene univerzalnog dizajna održavanjem predavanja, seminara i javnih tribina,
predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakona i propisa,
individualna i grupna psihosocijalna podrška,
podrška pri uključenju u programe odgoja i obrazovanja (integracija),
individualno i grupno opismenjavanje za korištenje Brailleovog pisma,
individualno i grupno osposobljavanje za samostalno korištenje računala, tiflotehničkih i ostalih asistivnih tehnologija,
predlaganje mjera i programa nadležnim tijelima vezanih za prevenciju nasilja među djecom i mladima, prevenciju nasilja u obitelji,
savjetovanje i edukacija o zdravim stilovima života, važnosti tjelesne aktivnosti za unapređenje i zaštitu zdravlja,
osmišljavanje, organiziranje i provedba kulturnih događaja, manifestacija i priredbi u svrhu promicanja ciljeva udruge,
suradnja s ministarstvima, agencijama, obrazovnim, znanstvenim i drugim javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne (regionalne) uprave, poduzetnicima te organizacijama civilnoga društva,
proizvodnja multimedijalnih sadržaja sukladno zakonu.
 
Članak 12.
1) Radi ostvarivanja ciljeva Centar će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
organiziranje edukacijskih programa, seminara, konferencija, radionica i sl.,
pružanje tehničke podrške korisnicima pomagala i novih tehnologija,
izdavanje knjiga, časopisa, publikacija i sl., sukladno Zakonu,
izrada i razvoj, hardverskih i softverskih rješenja,
promidžbena djelatnost.
 
2) Ako u ostvarivanju gospodarske djelatnosti Centar ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za provedbu i unapređenje djelatnosti Centra u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.
 
4) Centar može radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati pravnu osobu za provedbu gospodarskih djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.
 
 
III. JAVNOST DJELOVANJA CENTRA
 
Članak 13.
1) Rad Centra je javan.
 
2) Centar mora pravodobno i istinito izvještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti. Centar o svom radu obavještava javnost putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija te klasičnim putem kroz sljedeće kanale:
internetske stranice,
društvene mreže,
medije,
organiziranje posebnih događanja,
davanje pojedinih usmenih ili pisanih obavijesti i/ili priopćenja,
izdavanje publikacija,
javnost sjednica tijela Centra, 
izradu i objavljivanje godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu,
promidžbeni materijal,
dostupnost podataka koji su upisani u Registar udruga,
dostavu godišnjeg izvješća o radu donatorima financijskih sredstava,
te na druge odgovarajuće načine.
 
3) Centar o svom radu obavještava članove na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja, putem internetskih stranica, društvenih mreža ili u uredu Centra.
 
4) Centar i njegova tijela mogu uskratiti informacije i isključiti javnost sa svojih sjednica kada se raspravlja o pitanjima unutar Centra, kada to zahtijevaju interesi Centra ili pravo pojedinca.
5) Samo predsjednik, dopredsjednik i tajnik te zaposlenici koje predsjednik za to ovlasti mogu putem tiska, radija i/ili televizije obavještavati javnost o djelatnostima Centra.
 
 
IV. ČLANSTVO U CENTRU
 
Članak 14.
1) Članom Centra postaje se odlukom Skupštine, te upisom u registar članova koji vodi predsjednik Centra.
 
2) Registar (Popis) članova vodi se u elektronskom obliku i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi. 
3) Skupština donosi upute o načinu i postupanju vođenja registra i evidencija članstva.
 
4) Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
 
5) Članom Centra može postati svaka fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske, koji je zainteresiran za aktivan rad i promicanje ciljeva Centra.
 
6) Članom Centra može postati svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja materijalno ili stručno potpomaže rad Centra.
 
7) Članovi Centra mogu biti strani državljani i pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu koje prihvaćaju ciljeve i načela djelovanja Centra propisane Statutom i drugim aktima pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonima.
 
8) Članstvo u Centru temelji se na dobrovoljnosti, solidarnosti i jednakosti i dijeli se na:
redovne članove,
pridružene članove,
podupiruće članove,
počasne članove.
 
Članak 15.
1) Redovnim članom može postati svaka fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koja je zainteresirana za aktivan rad i promicanje ciljeva Centra.
 
2) Sve fizičke osobe koje su u Registru članova mogu podnijeti zahtjev za prelazak u redovno članstvo ukoliko su najmanje 1 godinu aktivno sudjelovale u radu Centra.
 
3) Skupština donosi odluku o primanju kandidata u redovno članstvo Centra.
 
4) Svaki redovni član može birati i biti biran u upravljačka tijela Centra.
 
 
 
Članak 16.
1) Pridruženim članom može postati svaka fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koja je zainteresirana za korištenje usluga Centra.
 
2) Pridruženi član nema pravo glasa.
 
Članak 17.
1) Podupirućim članom može postati svaka fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, poslovna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, koja je zainteresirana za promicanje ciljeva Centra, koja doprinosi radu volontiranjem, stručnim doprinosom, financijskom ili materijalnom potporom.
 
2) Podupirući član nema pravo glasa.
 
Članak 18.
1) Počasnim članom mogu postati fizičke ili pravne osobe koje su svojim radom i zalaganjem dale osobit doprinos u razvoju, promociji i ostvarenju ciljeva Centra.
 
2) Odluku o počasnom članstvu svakog pojedinca donosi Skupština.
 
3) Počasni član nema pravo glasa.
 
Članak 19.
1) Obveze i odgovornosti redovnih članova su:
čuvati i unapređivati ugled Centra,
poštivati odredbe zakona, Statuta i općih akata Centra,
čuvati materijalna dobra Centra,
čuvati poslovne tajne Centra,
davati prijedloge za unapređenje rada Centra,
aktivno sudjelovati i raditi na ostvarenju ciljeva Centra, aktivno sudjelovati u svim aktivnostima i akcijama koje Centar organizira ili provodi,
redovito dolaziti na sastanke, redovito, uredno i odgovorno izvršavati preuzete obveze, a u slučaju neizvršenja Centru su dužni nadoknaditi prouzročenu štetu, plaćanje članarine koju izglasa Skupština.
 
2) Prava redovnih članova su:
birati i biti biran,
sudjelovati u svim oblicima rada Centra,
sudjelovati u upravljanju Centrom,
sudjelovati u raspravama i donošenju svih važnih odluka od interesa za rad Centra,
biti informirani o radu Centra,
tijelima udruge podnositi mišljenja, prijedloge, prigovore, žalbe, molbe i pohvale,
koristiti opremu i prostor Centra,
sudjelovati u aktivnostima i na projektima Centra prema svojim kompetencijama.
 
 
Članak 20.
1) Obveze i odgovornosti pridruženih članova su:
čuvati i unapređivati ugled Centra, čuvati materijalna dobra Centra, poštivati odredbe zakona, Statuta i općih akata Centra, čuvati poslovne tajne Centra, davati prijedloge za unapređenje rada Centra, plaćati članarinu koju izglasa Skupština.
 
2) Prava pridruženih članova su:
biti informirani o radu Centra, tražiti razmatranje i rješavanje svih pitanja od interesa za članstvo,
koristiti opremu i prostor Centra u skladu s ovim Statutom i zakonima, sudjelovati u aktivnostima i na projektima Centra prema svojim kompetencijama.
 
Članak 21.
1) Obveze i odgovornosti podupirućih članova su:
čuvati i unapređivati ugled Centra, čuvati materijalna dobra Centra, poštivati odredbe zakona, Statuta i općih akata Centra, čuvati poslovne tajne Centra.
 
2) Prava podupirućih članova su:
biti informirani o radu Centra,
davati prijedloge za unapređenje rada Centra,
koristiti opremu i prostor Centra,
sudjelovati u aktivnostima i na projektima Centra prema svojim kompetencijama.
 
Članak 22.
Skupština na godišnjoj sjednici (najkasnije u prosincu) redovnim i pridruženim članovima određuje iznos i vremensko razdoblje plaćanja članarine za svaku sljedeću godinu.
 
STEGOVNI POSTUPCI
 
Članak 23.
Redovno članstvo u Centru prestaje:
prestankom postojanja Centra,
istupanjem na dan podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva koju član dostavlja Skupštini,
usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Skupštinom što ulazi u Zapisnik,
isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,
neplaćanjem članarine u zadanom roku,
smrću člana.
 
Članak 24.
Pridruženo članstvo u Centru prestaje:
prestankom postojanja Centra,
istupanjem na dan podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva koju član dostavlja Skupštini, 
usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Skupštinom,
isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,
neplaćanjem članarine u zadanom roku,
smrću člana.
 
Članak 25.
Podupiruće članstvo u Centru prestaje:
prestankom postojanja Centra,
istupanjem na dan podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva koju član dostavlja Skupštini,
usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Skupštinom,
isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,
smrću člana.
 
Članak 26.
Stegovni postupak protiv članova pokreće se zbog:
neizvršavanja preuzetih obveza,
odavanja poslovne tajne,
nanošenja materijalne štete Centru,
narušavanja ugleda Centra,
nepoštovanja zakona, Statuta ili drugih akata Centra.
 
Članak 27.
U provedenom stegovnom postupku prekršitelju se mogu izreći sljedeće mjere:
opomena,
obveza nadoknade štete,
isključenje iz članstva Centra.
 
Članak 28.
Za svaki pojedini slučaj predsjednik osniva Stegovno povjerenstvo od 3 člana koje pokreće i provodi stegovni postupak i izriče stegovnu mjeru u roku od 15 dana od dana pokretanja postupka.
 
Članak 29.
1) Protiv odluke Stegovnog povjerenstva prekršitelj ima pravo žaliti se u roku od 15 dana od dana primanja odluke.
 
2) Stegovno povjerenstvo može ponovno razmatrati slučaj na temelju žalbe i svoju odluku promijeniti, ublažiti ili žalbu proslijediti Skupštini na razmatranje.
 
3) Skupština donosi konačnu odluku o žalbi.
 
V. UPRAVLJANJE CENTROM I TIJELA CENTRA
 
Članak 30.
Članovi upravljaju Centrom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Centra.
 
Članak 31.
Tijela Centra su:
skupština,
predsjednik,
dopredsjednik,
tajnik.
 
SKUPŠTINA
 
Članak 32.
1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Centrom. Skupštinu čine svi poslovno sposobni redovni članovi Centra.
 
2) Skupština može biti redovita, tematska, izborna i izvanredna.
 
3) Skupština redovno zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
 
4) Sjednice Skupštine saziva predsjednik prema obvezama propisanima Statutom ili po potrebi na vlastitu inicijativu i/ili na inicijativu drugih kako je propisano ovim Statutom. U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red, dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.
 
5) Poziv na sjednicu Skupštine i Zapisnik s prethodne sjednice predsjednik je dužan dostaviti članovima najkasnije pet dana prije dogovorenog roka održavanja nove sjednice.
 
6) Skupštinom predsjedava predsjednik Centra. Ako predsjednik nije nazočan, Skupštinom predsjedava dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika, Skupštinom predsjedava tajnik. U slučaju odsutnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika, Skupština će izabrati predsjedavajućeg sjednicom natpolovičnom većinom prisutnih članova.
 
7) U slučaju nemogućnosti dolaska, član Skupštine sjednici može prisustvovati i koristeći nove tehnologije (npr. putem Skype-a i sl.), o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.
 
8) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine. Ukoliko to ne učini u roku od 15 dana nakon primanja pisanog zahtjeva s obrazloženjem i predloženim dnevnim redom, sazvat će je predlagatelji.
 
9) Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.
 
10) U slučaju isteka mandata tijelima Centra, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili pet redovnih članova koji su upisani u Popis članova prije isteka mandata tijelima Centra.
 
Članak 33.
1) Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Centra s pravom glasa.
 
2) Skupština donosi odluke većinom glasova svih članova.
 
3) Odluka o prestanku djelovanja Centra donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Centra s pravom glasa.
 
4) Glasanje na sjednicama Skupštine je javno.
 
5) Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
 
6) Ukoliko u zakazano vrijeme sjednice Skupštine nije nazočna potrebna većina, sjednica se odgađa.
 
7) O radu sjednice Skupštine vodi se Zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Centra.
 
Članak 34.
Skupština ima sljedeća prava i obveze:
utvrđuje politiku razvitka Centra,
donosi Statut, izmjene i dopune Statuta,
donosi druge akte i odluke važne za rad Centra,
bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika te ih razrješuje dužnosti,
imenuje i opoziva likvidatora,
proglašava počasne članove,
razmatra i usvaja Poslovnik o svom radu,
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu Centra,
usvaja godišnje financijsko izvješće,
razmatra i usvaja izvješća o radu Centra,
daje smjernice za rad i razvoj Centra,
odlučuje o primanju redovnih, pridruženih, podupirućih i počasnih članova,
odlučuje o žalbama članova na odluke u stegovnim postupcima,
imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
odlučuje o udruživanju Centra u savez ili zajednicu s drugim udrugama/organizacijama,
odlučuje o udruživanju Centra u međunarodne organizacije,
odlučuje o drugim pitanjima značajnima za rad Centra, utvrđenim ovim Statutom, a koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela,
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Centra,
donosi odluku o statusnim promjenama,
odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Centra.
 
PREDSJEDNIK
 
Članak 35.
1) Predsjednika Centra bira Skupština na vrijeme od 4 godine s time da može ponovno biti biran bez ograničenja broja mandata.
 
2) Skupština može razriješiti dužnosti predsjednika i prije isteka mandata ukoliko on to zatraži vlastoručno potpisanim pisanim zahtjevom, ne izvršava povjerene obveze, u slučaju duže bolesti ili smrti.
 
3) U slučaju prestanka mandata predsjednika Centra prije isteka vremena na koje je biran, provodi se postupak izbora novog predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Centra.
 
4) Predsjednik zastupa i predstavlja Centar u zemlji i inozemstvu te odgovara za zakonitost rada.
 
Članak 36.
Predsjednik obavlja sljedeće poslove:
zastupa Centar,
saziva sjednice Skupštine Centra i predlaže dnevni red,
predlaže članove povjerenstava, radnih timova i Skupštine,
koordinira radom Skupštine, radnih timova i raznih povjerenstava,
određuje izvedbene planove i radne zadatke radnih timova te prati njihovo provođenje i ostvarivanje,
donosi pojedinačne akte te provodi radnje vezane za rad Centra i ostvarenje planova, programa i ciljeva,
pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine,
provodi odluke Skupštine,
brine se o informiranju članova i javnosti,
podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
priprema prijedlog financijskog plana i završnog računa,
priprema izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju,
odlučuje o nabavi osnovnih sredstava za rad Centra,
odlučuje o stjecanju i korištenju imovine,
odlučuje o osnivanju stručne službe,
predsjednik odgovara za zakonitost rada Centra,
sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Centra,
koordinira administrativne poslove Centra,
obavlja izvršne poslove određene ovim Statutom,
dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima mijenja dopredsjednik ili tajnik,
obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.
 
 
 
DOPREDSJEDNIK
 
Članak 37.
1) Dopredsjednika Centra bira Skupština na vrijeme od 4 godine s time da može ponovno biti biran bez ograničenja broja mandata.
 
2) Skupština može razriješiti dužnosti dopredsjednika i prije isteka mandata ukoliko on to zatraži vlastoručno potpisanim pisanim zahtjevom, ne izvršava povjerene obveze, u slučaju duže bolesti ili smrti. 
 
3) Dopredsjednik zastupa i predstavlja Centar.
 
Članak 38.
Dopredsjednik obavlja sljedeće poslove:
usko surađuje s predsjednikom i tajnikom u izvršavanju zadataka,
predlaže predsjedniku izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Centra, osnivanje posebnih tijela, komisija, povjerenstava i sl., poboljšanja uvjeta rada, pružanja usluga, racionalizaciju troškova itd.,
prati natječaje,
obavještava članove Skupštine,
u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti predsjednika Centra, u svim poslovima mijenja ga dopredsjednik,
obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Centra.
 
TAJNIK
 
Članak 39.
1) Tajnika Centra bira Skupština na vrijeme od 4 godine s time da može ponovno biti biran bez ograničenja broja mandata.
 
2) Skupština može razriješiti dužnosti tajnika i prije isteka mandata ukoliko on to zatraži vlastoručno potpisanim pisanim zahtjevom, ne izvršava povjerene obveze, u slučaju duže bolesti ili smrti.
 
3) Tajnik zastupa i predstavlja Centar.
 
Članak 40.
Tajnik obavlja sljedeće poslove:
usko surađuje s predsjednikom i dopredsjednikom u izvršavanju zadataka,
predlaže predsjedniku i/ili dopredsjedniku izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Centra, osnivanje posebnih tijela, komisija, povjerenstava i sl., poboljšanja uvjeta rada, pružanja usluga, racionalizaciju troškova itd.,
prati natječaje,
obavještava članove Skupštine,
u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i dopredsjednika Centra, u svim poslovima mijenja ih tajnik,
obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Centra.
 
 
OSTALA TIJELA
 
Članak 41.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Centra, Skupština na prijedlog predsjednika može osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.
 
Članak 42.
Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova, Centar može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ugovore o djelu, autorske ugovore, studentske ugovore, volonterske ugovore te ugovore o suradnji, ovisno o vrsti, količini i trajanju posla.
 
 
VI. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI CENTRA
 
Članak 43.
1) Centar se može udruživati u domaće i međunarodne saveze, zajednice i koalicije udruga.
 
2) Odluku o udruživanju, učlanjivanju ili pristupanju, kao i raskidanju takvih odnosa, donosi Skupština natpolovičnom većinom svih članova.
 
3) Skupština donosi odluku o osnivanju podružnica koje nemaju pravnu osobnost. Odlukom o osnivanju podružnica odredit će se ustrojstvo, način rada, sjedište, osoba za predstavljanje te ostale pojedinosti vezane za rad podružnice.
 
 
VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
 
Članak 44.
Imovinu Centra čine:
novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
nekretnine i pokretne stvari udruge,
druga imovinska prava.
 
Članak 45.
Za ostvarivanje svojih ciljeva i provedbu programa Centar osigurava sredstva od:
prihoda iz državnog proračuna,
prihoda iz međunarodnih izvora,
novčanih sredstava koja je Centar stekao obavljanjem gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu,
prihoda za obavljanje ostalih djelatnosti Centra sukladno zakonu,
prihoda donacija, dobrovoljnih priloga i darova,
prihoda članarina,
prihoda iz drugih izvora sukladno zakonu.
 
Članak 46.
1) Centar može stjecati imovinu u skladu sa zakonom, a svoju djelatnost obavlja bez namjere stjecanja dobiti. U slučaju da tijekom obavljanja djelatnosti Centar ostvari dobit, ona se može koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Centra kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.
 
2) Na temelju godišnjeg proračuna predsjednik može raspolagati imovinom Centra.
 
3) Centar za svoje obveze odgovara cjelokupnom imovinom u skladu sa zakonom.
 
4) Centar vodi poslovne knjige prema zakonskim propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
 
Članak 47.
Centar može posuditi ili iznajmiti imovinu o čijem čuvanju, vraćanju i naknadi štete u slučaju oštećenja sklapa ugovor s posuditeljem ili najmoprimcem.
 
Članak 48.
Centar je dužan redovito održavati pokretnu imovinu, a u slučaju nemogućnosti popravka ili gubitka funkcije, otpisati pojedine dijelove opreme.
 
 
VIII. PRESTANAK POSTOJANJA CENTRA I POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA CENTRA
 
Članak 49.
Centar prestaje postojati:
odlukom Skupštine o prestanku rada Centra,
odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom Centra razdvajanjem,
u drugim slučajevima predviđenima zakonom.
 
Članak 50.
1) Odluke Skupštine Centra iz prethodnog članka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Centra s pravom glasa.
 
2) Prestankom postojanja Centra imovina preostala nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i/ili drugih postupaka, predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.
 
3) Centar nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima Centra, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.
 
LIKVIDATOR CENTRA
 
Članak 51.
1) Likvidatora Centra imenuje i opoziva Skupština na prijedlog osoba ovlaštenih za zastupanje. 
 
2) Likvidator može biti i osoba koja nije član Centra, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem da bi mogla voditi brigu o raspodjeli imovine.
 
3) Likvidator zastupa Centar u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Centra do okončanja postupka likvidacije i brisanja Centra iz Registra udruga.
 
 
VIII. POSLOVNA TAJNA
 
Članak 52.
1) Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao tajna određeni zakonom, drugim propisom, općim aktom ili Statutom Centra.
 
2) Poslovnom se tajnom smatraju dokumenti, isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo suprotno poslovanju te bi štetilo ugledu i interesu Centra.
 
3) Poslovnom tajnom smatraju se:
rezultati istraživačkog rada,
dokumenti te njihov sadržaj i prilozi,
mjere ili postupci, kao i usmena priopćenja i/ili informacije povjerljive naravi iznijeti u radu Centra,
dokumenti koje Skupština i predsjednik proglase poslovnom tajnom,
podaci koje nadležno državno tijelo kao povjerljive priopći Centru,
plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Centra,
svi drugi dokumenti, isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Centra.
 
Članak 53.
Dokumente, isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, drugim osobama može priopćiti samo predsjednik ili osoba koju on za to ovlasti pisanom izjavom.
 
Članak 54.
1) Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja tešku povredu radne i/ili članske obveze. O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi predsjednik Centra.
 
2) Zaposlenici i članovi Centra dužni su čuvati poslovnu tajnu i nakon prestanka rada u Centru, odnosno nakon obnašanja dužnosti člana ili bilokoje druge funkcije u Centru.
 
 
IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR CENTRA
 
Članak 55.
1) Članovi Centra u svim poslovima od interesa i značaja za Centar moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Centra.
 
2) U obavljanju djelatnosti Centra članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Centra.
 
Članak 56.
Sve međusobne sporove i sukobe interesa proizašle iz članstva u Centru i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Centra, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Skupštine.
 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 57.
1) Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova Centra.
 
2) Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
 
3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.
 
4) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
 
5) O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu riješena ovim Statutom, odlučuje Skupština. 
 
Članak 58.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatske udruge za promicanje i razvoj tiflotehnike koji je donijela Skupština 24. svibnja 2011. godine.
 
Članak 59.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini Centra za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja „UP2DATE“.
 
 
 
U Zagrebu, 21. kolovoza 2015.          
Nikola Glibo, predsjednik